Home About Us  Sectors  News Partners
Where We Work
Afghanistan
Armenia
Azerbaijan
Albania
  Democratic Republic of  Congo
Georgia
Grenada
Haiti
Indonesia
Liberia
Sri Lanka
Sudan
Where We Worked
Bosnia and Herzegovina
Kosovo
Serbia
Sierra Leone
Tajikistan
Turkey
Work With Us
Jobs
Volunteers
Details
Contact us

 

UMCOR Bosnia and Herzegovina

BiH News

UMCOR: "Odrzivi manjinski povratak u Bosni i Hercegovini"
UMCOR Bosnia & Herzegovina: "Towards a Sustainable Tomorrow"
Fundraising events and activities

Specificne aktivnosti namicanja sredstava

Po odabiru partnerskih NVO-a za prvu godinu Projekta, UMCOR je obezbijedio financijsku podršku za sprovođenje četiri kampanje koje su imale za cilj povećanje svijesti javnosti o radu i misijama četiri partnerske organizacije te prikupljanje sredstava za svrhe koje su određene kampanjama namicanja srestava svake od ove četiri organizacije. Sprovođenje četiri odobrene kampanje je počelo u junu 2004. godine, a završilo u septembru 2004. godine. Tokom ovog perioda od četiri mjeseca četiri partnerske organizacije su primijenile preko dvadeset različitih tehnika namicanja sredstava i odnosa s javnosti. Neke od tehnika koje su primijenili su: sponzorstvo, dobrotvorni događaj - modna revija i aukcija, program poslovnih poklona, direktno obraćanje donatorima, prodaja različitih predmeta (kao što su majice, CD-i sa znakovnim jezikom, knjige), nogometna utakmica, pozorišna predstava, povećanje članstva, aukcija fotografija i slika, objave u medijima, radio emisije, oglašavanje putem plakata, postera, brošura i sl.

Projekat je pružio dobru osnovu lokalnim organizacijama da primijene teoretska znanja vezana za namicanje srestava iz domaćih izvora i da identificiraju aktivnosti koje su primjenjive i odgovarajuće za BiH okruženje te mogu predstavljati dobre primjere drugim lokalnim organizacijama.

Bosnian Handcrafts Fashion ShowKupovina s razlogom 'je slogan kampanje koju je sprovodila Humanitarna organizacija 'Bosanske rukotvorine ' Tuzla. Svrha kampanje je povećanje svijesti bosanskohercegovačke javnosti o radu organizacije te uslugama i podršci koje ova organizacija pruža socijalno ugroženim i marginaliziranim ženama u BiH. Dodatno, kampanjom se isto tako ciljalo na povećanje prodaje ručno izrađenih proizvoda koje izrađuju korisnice 'Bosanskih rukotvorina '. Na taj način se obezbjeđuje nastavak poslovnih aktivnosti te osigurava redovan prihod za trenutne korisnice. Kroz kampanju su se isto tako prikupljala sredstva za obuku novih korisnica da bi na taj način stekle vještine kojima mogu ostvariti prihod za svoje porodice.

Glavne tehnike koje su korištene u ovoj kampanji su: organiziranje dobrotvornog događaja (modna revija i aukcija), program poslovnih poklona, program veleprodaje i sponzorstvo. Glavni događaj kampanje (modna revija i aukcija) koji je ujedno predstavljao i zvanični početak ove kampanje održan je u Bošnjačkom institutu u Sarajevu 7. jula 2004. godine. Odabir mjesta, učešće na dobrovoljnoj osnovi brojnih utjecajnih osoba iz BiH kulturnog i političkog života kao i članova međunarodne zajednice doprinijelo je znatnoj medijskoj pokrivenosti ovog događaja te olakšalo komuniciranje sa ciljanim javnostima i potencijalnim donatorima tokom sprovođenja kampanje. Tokom kampanje, 'Bosanske rukotvorine ' su ciljale i dobile podršku iz različitih donatorskih izvora uključujući poslovni sektor (22.9%), vladin sektor (25.2%), pojedince (30.9%) i privatne fondacije (21%).

Kampanja je ispunila postavljene ciljeve kako u financijskom tako i u smislu povećanja vidljivosti organizacije i jačanja kapaciteta organizacije u domenu namicanja sredstava iz domaćih izvora i odnosa s javnošću. Sredstva koja su prikupljena (47,500 KM ili US$ 32,500) su ispunila ciljani povrat sredstava. Tokom kampanje, dvadeset i tri različite medijske kuće su objavile ukupno trideset i sedam članaka/priloga o 'Bosanskim rukotvorinama ' i njihovim radu. Podred medijskog publiciteta, promotivni materijal koji se dijelio tokom kampanje te direktna komunikacija sa ciljanim grupama su također povećali vidljivost i svijest u javnosti o radu ove organizacije.

Filantropija za buducnost' je slogan.'Filantropija za budućnost ' je slogan kampanje koju su osmislili i sproveli članovi Udruženja 'Obrazovanje gradi BiH ' (OGBH) Sarajevo. Svrha kampanje je bila prikupljanje sredstava iz domaćih izvora za pedeset novih školarina te objezbjeđenje financijske podrške za organiziranje ljetnih kampova za djecu koja su tokom rata ostala bez jednog ili oba roditelja.

Glavne tehnike koje su korištene u ovoj kampanji su: povećanje članstva (pojedinačni članovi i kompanije), organiziranje humanitarnog koncerta, prodaje fotografija, aukcije slika i direktni kontakti s donatorima. Prodaja fotografija poznatog BiH fotografa, Damira Šagolja, je bila jedna od najuspješnijih tehnika koju je primijenila ova organizacija. Damir Sagolj, fotograf Reutersa, donirao je 50 fotografija koje je napravio u različitim konfliktnim područjima širom svijeta. Sam fotograf je bio domaćin ovog događaja koji se održao 14. septembra 2004. godine u Sarajevu. Prihod od prodaje fotografija u iznosu od 8,500 KM ili US$ 5,800, je namijenjen Udruženju. Značaj ovog događaja nije samo u financijskoj dobiti nego je naglasio značaj filantropije za BiH društvo te je demonstrirao vrijednost filantropskog čina uglednih i poznatih osoba.

Tokom kampanje, organizacija je ciljala i dobila podršku od različitih domaćih izvora: poslovni sektor (22.3%), vladin sektor (12.9%), pojedinci (37.4%) i privatne fondacije (27.4%).

Ciljevi kampanje su ispunjeni – ukupnim iznosom od 89,364 KM ili US$ 60,800 ostvarenim kroz kampanju obezbijeđeno je 50 novih stipendija i organiziranje ljetnog kampa za 103 djece.

Tokom kampanje bilo je ukupno devedeset i sedam medijskih objava o radu organizacije i kampanji. Ovo je rezultat intenzivnog rada na odnosima s javnošću koji je Udruženje sprovelo tokom kampanje kroz različite aktivnosti – oglašavanje (plakati, novinski oglasi, TV i radio objave, posteri), distribucija promotivnog materijala, konferencije za štampu i slično.


Lokalni Jezik

UMCOR Bosnia & Herzegovina: "Towards a Sustainable Tomorrow"
UMCOR: "Odrzivi manjinski povratak u Bosni i Hercegovini"
Specificne aktivnosti namicanja sredstava

Fundraising events and activities

Upon selection of the Year I LNGO partner organizations, UMCOR provided financial support for implementation of four campaigns that aimed at increasing public awareness of the work and mission of the four LNGO partners and raising funds for purposes underlined with their respective fundraising campaigns. The implementation of four approved campaigns started in June 2004 and ended in September 2004. Within this four-month period, the four LNGO partners applied over twenty different fundraising and public relations techniques. Some of the techniques that were applied include: sponsorship, charity event fashion show and auction, corporate gift program, direct approach to donors, sales of different items such as T-shirts, CD with sign language and book, humanitarian concert, football match and theatre performance, new membership, auction of photographs and paintings, media announcements, radio shows, advertising through billboards, posters, fliers and brochures.

The project provided an excellent basis for the local organizations to apply theoretical knowledge in area of fundraising from local resources and identify applicable and successful activities that may be valuable resources and models for other local organizations.

Bosnian Handcrafts Fashion Show'Shopping with purpose' is the slogan of the campaign that was implemented by HO 'Bosanske rukotvorine' Tuzla. The purpose of the campaign was to increase awareness among BiH general public about the work of the organization and the services and support it offers to socially vulnerable and marginalised women in BiH. Additionally the purpose has been to increase the domestic sale of homemade products produced by the beneficiaries of 'Bosanske rukotovine', to ensure continued business activities that will provide regular income for the current beneficiaries and to raise funds for crafts training of new beneficiaries thus providing them with skills through which they can earn income for their families.

The key techniques employed in this campaign were: organization of an event (fashion show and auction), corporate gift program, wholesale program and sponsorship. The event took place at the Bosniak Institute Sarajevo on 07 July 2004 and marked the official start of the campaign. The selection of the venue and the voluntary participation of influential people from both BiH cultural and political life as well as members of international community brought considerable media publicity and eased communication with both the target population and potential donors throughout the campaign. Throughout the campaign, 'Bosanske rukotvorine ' targeted and received support from various donors including the business sector (22.9%), government (25.2%), individuals (30.9%) and private foundations (21%).

The campaign fulfilled all set objectives both financially and in terms of visibility and capacity building. The funds raised (47,500 Konvertibilna Marka or KM / approximately US$ 32,500) met the targeted return on investment. During the campaign, twenty-three different media outlets featured a total of thirty seven stories on 'Bosanske rukotovirne' and its work. In addition to media publicity, distribution of promotional materials and direct communication with the target group increased the visibility and awareness among the general public on the work of this organization.

Philanthropy for the future poster.'Philanthropy for the future' is the slogan of the campaign that was proposed and implemented by the Association 'Education Builds BiH ' (OGBH) Sarajevo. The purpose of the campaign was to raise funds from domestic sources for 50 new scholarships and to secure financial support for organization of summer camps for orphaned children or those who have lost one parent.

The key techniques employed in this campaign were: new membership (individuals and companies), organization of a humanitarian concert, sale of photographs, auction of paintings and direct approach. The sale of photographs by famous BiH photographer, Damir Sagolj, was one of the most successful techniques applied by the organization. Damir Sagolj, Reuters ' photographer, donated 50 photographs that he took in different conflict areas worldwide. The photographer himself hosted the event that was held on 14 September 2004 in Sarajevo. The proceeds from the photo sales, 8,500 KM or approximately US$ 5,800, went to the Association. The importance of the event is not only financial but emphasised the importance of philanthropy for society in BiH as well as demonstrating the value of the philanthropic acts of respected and well-known personalities.

Throughout the campaign, OGBH targeted and received support from different domestic donors: business sector (22.3%), government (12.9%), individuals (37.4%) and private foundations (27.4%).

The set objectives of the campaign have been accomplished – a total sum of 89,364 KM or approximately US$ 60,800 has been secured for 50 new scholarships and the organization of summer camps for 103 children.

During the campaign there were ninety-seven media citations about the work of the association and its campaign. This is a result of the extensive public relations work that the Association undertook during the period of the campaign through different PR activities - advertising (billboards, newspaper advertising, TV and radio jingles, posters), direct street campaigning (distribution of fliers), press conferences and more.


English
Lokalni Jezik

Top of Page